Skip To Content
Opel Õigusteave

Õigusteave

 

Veebilehe www.opel.ee („Veebileht”) omanik Opel , Stellantis Auto SAS ja teenuse pakkuja on Auto-Bon Oy („Opel” või „Meie”), kontori registreerimisaadress: Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa, Soome.

Meie Veebilehe kasutajana („Teie”) kinnitate, et selline kasutus on kooskõlas Meie allpool sätestatud tingimustega.

Lugege enne selle Veebilehe kasutamist siin kirjeldatud tingimusi. Veebilehte kasutades annate oma nõusoleku neid tingimusi järgida. Kui Teie ei soovi tingimustega nõustuda, siis ärge seda Veebilehte kasutage.

Vastutate selle Veebilehe kasutamise eest ja kohustute kasutama Veebilehte ainult seaduslikel eesmärkidel. Teie ei tohi kasutada seda Veebilehte ühelgi viisil, mis rikuks mõnda kohalduvat kohalikku, riiklikku või rahvusvahelist seadust või mis oleks ebaseaduslik või petturlik või millel oleks mõni ebaseaduslik või petturlik eesmärk või mõju. Teie esitatud teave ja andmed peavad olema täpsed ja järgima kõiki seadusi, mis kehtivad Eesti Vabariigis ja mis tahes riigis, kust need postitatakse.

 

Intellektuaalne omand

 

Kõik sellel Veebilehel oleva teabega (sh taustpiltide allalaadimistega) seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Opelile. Kõik õigused on kaitstud. Selle Veebilehe külastajad võivad laadida Veebilehel sisalduvaid materjale alla ainult isiklikuks, mitte kaubanduslikuks kasutamiseks, eeldusel, et ühtegi autoriõiguse teadet ega muud teadet ei eemaldata ega muudeta. Mingit Veebilehel olevat sisu ei tohi paljundada, levitada, edastada ega kasutada ühelgi viisil avalikuks või kaubanduslikuks eesmärgiks, ilma et eelnevalt oleks hangitud selleks kirjalik nõusolek.

Kõik sellel Veebilehel kasutatavad kaubamärgid, nimed ja logod kuuluvad Meile või Opelile. Veebilehti kasutades ei tohi Teie rikkuda neid õigusi ega kolmandate isikute õigusi, mis võivad Veebilehel sisalduvas materjalis olemas olla. Selle Veebilehe kasutamisel või kasutamise tulemusena ei anta ühtegi otsest ega kaudset litsentsi.

Seda Veebilehte saab vaadata kõikjal maailmas, kuid see on mõeldud kasutamiseks ainult Eestis. Opel ei anna mingit lubadust, et need materjalid on sobivad või saadaval kasutamiseks muudes asukohtades.

Igasuguse hüperteksti lingi loomiseks mõne selle Veebilehe osa juurde on vajalik Meie eelnev kirjalik luba.

Meil puudub igasugune vastutus sisu või toodete või teenuste eest, mida pakutakse lehtedel, millega see Veebileht on lingitud, kas siis hüperteksti linkide või mõne muud tüüpi lingiga.

 

Juurdepääsetavus ja kasutamine

 

Vastutate oma IT-tehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi seadistamise eest sellele Veebilehele pääsemiseks. Peaksite kasutama viirusetõrjetarkvara. Meie ei garanteeri, et see Veebileht on turvaline, vigade või viirusteta.

 

Teie ei tohi Veebilehte väärkasutada, lisades sinna teadlikult viirusi, trooja hobuseid, ussviirusi, loogikapomme ega muud materjali, mis on pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik. Teie ei tohi püüda saada omavolilist juurdepääsu sellele veebisaidile, serverile, millesse see Veebileht on salvestatud, ega ühelegi selle veebisaidiga seotud serverile, arvutile ega andmebaasile.

Teie ei tohi rünnata seda Veebilehte teenuse tõkestamise ründe ega hajusa teenusetõkestuse ründega. Selle sätte rikkumisega sooritate 1990. aasta arvuti väärkasutuse seaduse kohaselt kuriteo. Teatame igasugusest sellisest rikkumisest asjakohastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avaldades neile Teie isiku. Sellise rikkumise korral jääte kohe ilma õigusest seda Veebilehte kasutada.

 

Mudeli Teave

 

Sellel Veebilehel kuvatavad mudelid on mõeldud ainult suunisena. Mõned omadused on olemas ainult erimudelitele, teised kuuluvad lisavarustuse hulka ja nende eest võetakse lisatasu. Kõigi Opel sõidukite, lisatarvikute, müügijärgse teeninduse, hindade ja finantseerimisprogrammide kohta saate üksikasjalikud andmed oma kohalikult volitatud Opel esinduselt.

 

Meie põhimõte on oma sõidukeid pidevalt kõikvõimalikul viisil täiustada ja jätame endale õiguse muuta oma sõidukite tehnilisi andmeid (sh värvi), hindasid, varustust, lisatarvikuid ja omadusi või kõrvaldada müügist mis tahes mudeli, ette teatamata ja mis tahes ajal. On tehtud kõikvõimalikke pingutusi selleks, et sellel Veebilehel kuvatavad andmed, üksikasjad ja kirjeldused oleksid õiged. Kuid Meie ei saa garanteerida, et ühegi Opel sõiduki või sellega seotud tehnilistes andmetes (sh värvides), varustuses, lisatarvikutes ja omadustes pole hiljuti muudatusi tehtud ja Teie ei tohiks toetuda selle Veebilehe sisu täpsusele või terviklikkusele.

 

Lisaks võib selle Veebilehe materjalis olla tehnilisi ebatäpsusi, kirjavigu või see võib vajada ajakohastamist. Kuigi on tehtud igakülgseid jõupingutusi selle Veebilehe ajakohasena hoidmiseks, soovitame Teil aeg-ajalt arusaamatuste vältimiseks enne tellimist Opel sõidukite tehnilised andmed (sh värv), varustuse ja lisatarvikud oma Opel esinduselt üle küsida. Meie ei anna Veebilehel oleva materjali kasutamise kohta ühtegi garantiid ega lubadust, mis puudutaks selle õigsust, täpsust, usaldusväärsust vms.

 

Teabe täpsus

 

Opel teeb mõistlikke jõupingutusi sellel Veebilehel olevate andmete täpsuse kontrollimiseks, kuid ei anna ühtegi sõnaselget ega kaudset või kohustuslikku garantiid ega lubadust selle Veebilehe sisu või kättesaadavuse kohta ega selle õigeaegsuse või vigade puudumise kohta või selle kohta, et defektid kõrvaldatakse või, et see Veebileht või server, mis Veebilehe kättesaadavaks teeb, oleksid viirusevabad, ega anna lubadusi selle Veebilehe täieliku toimimise, täpsuse või usaldusväärsuse kohta.

 

 

Vastutus

 

Kasutate Veebilehte omal vastutusel. Meie ja Stellantis Auto SAS ei vastuta ühegi otsese, kaudse, juhusliku, tegevusest tuleneva ega muu kahju eest, muu hulgas mingi materiaalse kahju, andmete kaotsimineku või rahalise kahju eest, mis tuleneb Veebilehe, sellega seotud veebilehtede või neis sisalduva teabe kasutamisest ja/või nendele toetudes tehtud tegevusest.

 

Meie ei vastuta ühegi Veebilehe kasutaja kahju eest, mis tuleneb viirustest või muudest hävitava iseloomuga üksustest, mis võivad nende veebilehtede kasutamise või nende sisu allalaadimise tagajärjel arvutiseadmeid või muud vara nakatada.

 

Meie ei välista ega piira oma vastutust Teie ees, kui selline tegevus oleks ebaseaduslik. See hõlmab i) surma või vigastust, mille on põhjustanud Meie või Meie töötajate, esindajate või alltöövõtjate hooletus, ja ii) pettust või petturlikku valeandmete esitamist.

 

Teile sõiduki tarnimise tagajärjel tekkivale vastutusele kohalduvad mitmesugused piirangud ja välistused, mida on kirjeldatud Meie esinduste tarnetingimustes.

 

Peatamine ja lõpetamine

 

Meie otsustame, kas olete Veebilehte kasutades neid tingimusi rikkunud. Kui on toimunud nende tingimuste rikkumine, võime võtta tarvitusele Meie arvates sobilikud meetmed.

Nende tingimuste mittejärgimine kujutab endast nende tingimuste olulist rikkumist, mille kohaselt teil on lubatud Veebilehte kasutada. Sellistes olukordades võime teha mis tahes mõistlikult sobilikke tegevusi.

 

Muud sätted

 

Võime lisada sellele Veebilehele linke teiste veebilehtede juurde, mis võivad teile huvi pakkuda. Meid ei saa võtta vastutusele ühegi selle Veebilehega elektrooniliselt lingitud veebilehtede sisu eest.

Neid tingimusi võidakse igal ajal Meie eelneva teateta muuta. Igasugune selline muudatus on kõigile kasutajatele siduv ning nad peavad lugema selle Veebilehe puhul kohaldatavaid tingimusi.

Privaatsuspoliitika

 

Andmekaitse – Teie isikuandmed
Käsitleme Teie isikuandmeid vastutustundlikult ja kaitstes Teie privaatsust.
Andmekaitseseaduse tähenduses (arvestades selles aeg-ajalt tehtavaid muudatusi), kui Teilt kogutakse Meie Veebilehe kaudu isikuandmeid, on andmete vastutav töötleja 
Auto-Bon Oy .
Teie isikuandmeid kasutatakse selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

 

Milliseid andmeid Teilt kogume
Meie Veebilehe mitmesuguste funktsioonide kasutamiseks võidakse Teil paluda esitada teatud isikuandmeid, nt. Teie nimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress, auto registreerimisnumber ja/või muud kontaktandmed.

 

Teie isikuandmete jagamine
Võime jagada Teie isikuandmeid muude üksustega oma Stellantis Auto SAS („Meie grupp”). Samuti võime jagada Teie isikuandmeid muude osapooltega, kes Meile või Meie grupile teenuseid osutavad.

Kui tellite Meie Veebilehe kaudu sõiduki, võime jagada Teie andmeid oma grupi ettevõtete ja muude pooltega, kes on seotud Teie tellimuse töötlemisega; Teie sõiduki tarnimisega Teile ja (vajaduse korral) Teie olemasoleva sõiduki osa vahetamisega.

Jääme vastutavaks viisi eest, kuidas Meie grupi ettevõtted ning alltöövõtjad Teie isikuandmeid kasutavad. Meie esindused on samuti Teie isikuandmete vastutavad töötlejad ning töötlevad Teie isikuandmeid oma privaatsuspoliitikate kohaselt. Peaksite hankima nende privaatsuspoliitika eksemplari ja selle üle vaatama.

Samuti võime jagada Teie isikuandmeid muude pooltega, kui Meilt nõutakse seda seaduse või reguleerivate protseduuride alusel; isiku või pettuse vältimiseks või tuvastamiseks.

Pange tähele, et Meie ei avalda ega müü Teie isikuandmeid turunduse eesmärgil ühelegi poolele peale nende, kes on selles privaatsuspoliitikas nimetatud.

 

Mida Teie isikuandmetega teeme
Võime kasutada Teie poolt esitatud isikuandmeid, mille kasutamiseks olete andnud nõusoleku, uuringuteks (sh küsitlustes osalemine), tooteanalüüsiks ja -arenduseks, müügi jälgimiseks või turunduse või reklaamiga seoses Teie poole pöördumiseks. Meie või lubatud ettevõtete grupp võib võtta teiega ühendust mitmesuguste kanalite kaudu, sh telefon või post, ja (kui sellega nõustute) siis meili, SMSi ja/või MMSi teel.

Teil on õigus igal ajal teatada info@auto-bon.fi e-aadressile oma soovist lõpetada isikuandmete kasutamine.

Kui tellite Meie Veebilehe kaudu uue sõiduki, kogume ja kasutame Teie isikuandmeid ka erinevatel eesmärkidel seoses Teie veebiteekonnaga, sh: uue sõiduki konfiguratsioon, reserveerimine ja tellimine; kättesaamise korraldamine ja (vajaduse korral) olemasoleva sõiduki osade vahetamine.

 

Kus Meie Teie isikuandmeid hoiame?
Arvestage, et andmete edastamine Interneti kaudu pole täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima Teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa Meie tagada oma veebisaidile edastatud isikuandmete turvalisust ja igasugune edastamine toimub Teie vastutusel. Kuid kui oleme Teie isikuandmed kätte saanud, krüptitakse ja salvestatakse need Meie turvalisse ettevõtte serverisse ja võtame tarvitusele kõik mõistlikud abinõud nende kaitsmiseks ning neile lubamatu juurdepääsu vältimiseks.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kuid anname endast alati parima, et neid käsitsetaks turvaliselt ja selle privaatsuspoliitika kohaselt.

Täpsemad tingimused Privaatsupoliitika lehel.