Skip To Content

REACh

Opel toetab Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ehk kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) põhieesmärke, milleks on inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse kemikaalidega seotud ohtude eest. Määrus jõustus 1. juunil 2007.

REACHi artikkel 33 nõuab, et iga tootja, kelle toode sisaldab üle 0,1 massiprotsendi mõnd kandidaatainete loetellu kuuluvat ainet, peab andma tarbijale piisavalt teavet võimaldamaks tal toodet ohutult kasutada.

See on kooskõlas Opeli põhimõtetega, kuna soovime tagada, et meie sõidukeid toodetaks, käideldaks ja kasutataks vastutustundlikult.