JURIIDILINE JAPRIVAATSUSPÕHIMÕTTEID              PUUDUTAV TEADAANNE.

Käesolevat veebilehte ("Veebileht") haldab Opel Southeast Europe LLC. , mis on Ungari seaduste alusel registreeritud ettevõte registreeritud juriidilise aadressiga 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungari, ning mis tegutseb grupi Euroopas Opeli kaubamärgiga sõidukite turundusega tegelevate sidusettevõtete ("Opel") nimel. Käesolevat veebilehte puudutavates küsimustes hõlmab Opel ka General Motors Acceptance Corporation'it ja sellega seotud ettevõtteid.

OLULINE JURIIDILINE TEADAANNE: Palun lugege need tingimused enne Veebilehe kasutamist hoolikalt läbi, sest need on Teie jaoks siduvad. Käesoleva Veebilehe kasutamisega kinnitate, et aktsepteerite neid tingimusi olenemata sellest, kas otsustate Opeli veebilehel registreeruda või mitte. Kui Te ei nõustu siin esitatud tingimustega, siis ärge kasutage Veebilehte.

Ligipääsetavus

Opel on võtnud eesmärgiks teha kõik oma veebilehed kõigile kasutajatele kättesaadavaks.

Märkused

Püüame teha kõik, et siin esitatud teave oleks võimalikult põhjalik ja faktiline. Jätame endale siiski õiguse teha igal ajal ette teatamata muudatusi sõidukite hindades, värvitoonides, materjalides, varustuses, spetsifikatsioonides, mudelites ja kättesaadavuses.
Mõned sellel veebilehel olevad lingid võivad viia teiste sõltumatute veebilehtedeni. Sellistel veebilehtedel sisalduv teave on esitatud ainult nende veebilehtede omanike vastutusel. Opelil ja tema partner-reklaamibüroodel puudub nii kontroll kui ka vastutus sõltumatute veebilehtede sisu osas ning need lingid on antud üksnes külastajate mugavuse huvides.

Opeli veebilehe tingimused

 

1. Intellektuaalomand

Kõik sellel Veebilehel sisalduvad materjalid on Opeli intellektuaalomand. Creative Commons litsentsi alusel pakutavad materjalid on selgelt tähistatud ning selliste materjalide kasutamist reguleerib eelpoolmainitud litsents. Muid materjale ei või kopeerida ega reprodutseerida, välja arvatud sellises ulatuses, mis on vajalik nende vaatamiseks Internetis. Võite siiski Veebilehe lehekülgi isiklikuks kasutuseks välja trükkida, järgides alltoodud tingimusi:

 

(a) ühtegi dokumenti ega Veebilehe graafilist elementi ei tohi mingil moel muuta; 
(b) ühtegi Veebilehe graafilist elementi ei tohi kasutada ilma juurdekuuluva tekstita; ning
(c) kõigis koopiates peavad sisalduma vastavad viited Opeli autoriõigusele ja kaubamärgile ja muud asjakohased märkused.

 

Olenemata eelmainitud tingimuste üldisest iseloomust võib Opel pakkuda Teile aeg-ajalt võimalust laadida Veebilehelt alla ekraani taustapilte, ekraanisäästjaid ja teisi rakendusi. Selliste materjalide kohta kehtivad vastavad eraldi tingimused.
Veebilehe materjale on keelatud kasutada muudeks otstarveteks kui käesolevates tingimustes mainitud. Käesoleva veebilehe materjale on koostamise kõigis etappides põhjalikult kontrollitud ja testitud. Sellest hoolimata soovitab Opel ikkagi kasutada enne materjalide kasutamist viirusekontrolli. Opel soovitab samuti enne tarkvara kasutamist teha oma arvuti kõvaketta sisust varukoopia. Enne materjalide laadimist võrguarvutisse peaksite konsulteerima oma võrguhalduriga.

2. Veebilehele linkimine

Kui soovite lisada linki Veebilehele, siis link peab suunama Opeli kodulehele.

3. Juurdepääs teenustele

Kuigi Opel üritab tagada, et Veebileht on pidevalt 24 tundi ööpäevas kättesaadav, ei vastuta Opel selle eest, kui Veebileht on mingil põhjusel mõnel hetkel või mingil perioodil kättesaamatu.

 

Süsteemirikke, hoolduse või parandustööde ajal või Opeli kontrollile allumatutel põhjustel võib Veebileht olla ajutiselt ilma ette teatamata kättesaamatu.

4. Külastajate lisatav materjal ja käitumine

Muud materjalid peale isikuandmete, mille kohta kehtivad Opeli allpool toodud privaatsuspõhimõtted, mis Te Veebilehele edastate või postitate, loetakse mittekonfidentsiaalseteks ja mittekaubanduslikeks. Opelil ei ole selliste materjalidega seoses mingeid kohustusi. Opel ja tema poolt määratud isikud võivad selliseid materjale ja andmeid, pilte, helisid, tekste ja muid kõikvõimalikel eesmärkidel edastatud või postitatud asju vabalt kopeerida, avaldada, jagada, ühendada ja muudel viisidel kasutada.
Teil on keelatud postitada või edastada Veebilehele või Veebilehelt järgmisi materjale:

(a) mis on ähvardavad, halvustavad, ropud, ebasündsad, mässule õhutavad, solvavad, pornograafilised, vandesõnu sisaldavad, rassiviha külvavad, diskrimineerivad, kurjakuulutavad, skandaalsed, ässitavad, uskumõnitavad, usaldust või privaatsust kuritarvitavad, häirivalt mõjuvad või ebamugavust tekitavad või
(b) mille avaldamiseks Teil ei ole kõiki vajalikke litsentse ja/või lubasid või
(c) mis kujutavad endast või õhutavad käitumist, mida võib lugeda kriminaalkuriteoks, toob kaasa tsiviilõigusliku vastutuse või rikub muul viisil seadust või mõne kolmanda osapoole õigusi mõnes maailma riigis või
(d) mis on tehniliselt kahjulikud (hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult igasuguseid arvutiviirusi, loogikapomme, troojaviirusi, ussviirusi, kahjulikke komponente, rikutud andmeid või muid kahjulikke andmeid või õelvara).

 

Te ei või Veebilehte väärtarvitada (hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult häkkimist).
Opel teeb täielikku koostööd kõigi politseijõudude ja kohtutega, kes paluvad või soovitavad Opelil paljastada 4. paragrahvi sätetega vastuolus oleva materjali postitaja identiteet või teha kindlaks tema asukoht.

5. Informatsiooni täpsus

Opel teeb mõistlikke jõupingutusi, tagamaks selle Veebilehe täpsust ja ajakohasust. Sõidukite laovarude iseloomu, tehnilistes andmetes igal aastal tehtavaid muudatusi jmt arvesse võttes võivad Veebilehel kujutatud tooted viimastest spetsifikatsioonidest mõnevõrra siiski erineda. Osa kirjeldatud või kujutatud varustusest võib olla kättesaadav ainult mõnedes riikides või lisatasu eest. Soovitame klientidel erivajadustega seotud funktsioonid edasimüüja juures tellimust esitades üle täpsustada. Opel jätab endale õiguse toodete spetsifikatsioone igal ajal muuta.

 

Külastaja ei tohiks tugineda ühelegi Veebilehel esitatud väitele. Veebilehel leiduv materjal on esitatud "nagu on", ilma igasuguste garantiide ja muude tingimusteta. Sellest tulenevalt ütleb Opel selle Veebilehega seoses seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses lahti igasugustest vastuväidetest, garantiidest ja tingimustest (sealhulgas, kuid mitte ainult kõigist seadusega sätestatud tingimustest), mis, kui käesolevad tingimused välja arvata, võivad Veebilehte mingil moel mõjutada.

6. Vastutus

Opel ja tema ametnikud, juhid, töötajad ja esindajad ei võta endale mingit vastutust mingite Teie või mõne kolmanda osapoole kantud kahjude eest (hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult igasuguseid hooletusest, lepingutest ja muudest tingimustest tulenevaid otseseid, kaudseid, karistustega seotud ja järelduslikke kahjusid; kaotatud sissetulekut, kasumit, head nime, andmeid, lepinguid või rahakasutust; ning kahjusid, mis mingil moel on seotud või tulenevad äri katkemisest), mis on mingil moel seotud Veebilehega, Veebilehe kasutamisega, Veebilehe kasutamise tagajärgedega või suutmatusega Veebilehte kasutada või Veebilehel lingitud lehekülgedega või nendel lehekülgedel leiduva materjaliga, sealhulgas, kuid mitte ainult kahjude eest, mis tulenevad arvuti riistvara, tarkvara ja andmeid või muud vara kahjustavatest viirustest, mis nakatasid teie arvuti Veebilehele sisselogimisel, selle kasutamisel või sirvimisel või Veebilehelt või Veebilehel lingitud lehekülgedelt materjalide allalaadimisel. Miski nendes tingimustes ei vabasta ega piira Opeli vastutust seoses:

(a) Opeli hooletusest tuleneva surma või kehavigastusega;

(b) pettuse või teadliku väärandmete esitamisega;

(c) kohustustega, millest ei ole kehtivate seaduste alusel võimalik osaliselt või täielikult lahti öelda.

7. Valitsev seadus ja jurisdiktsioon
Kõik vaidlused, mis võivad tekkida seoses selle Veebilehega, lahendatakse Opeli müügiesinduse asukohariigi kohtutes asukohariigi seaduste järgi.

Privaatsuspõhimõtted

 

1. Andmekaitse
Opel austab iga seda Veebilehte külastava inimese privaatsust. Käesolevad põhimõtted piiritlevad informatsiooni, mida Opel võib koguda ja salvestada, ning sätestavad selle kasutustingimused. Palun lugege järgnevad tingimused hoolikalt läbi, et mõista meie vaateid ja praktikaid seoses isikuandmetega ja nendega ümberkäimisega.

2. Andmekaitse

Võime koguda ja töödelda järgmisi Teiega seotud andmeid:

  • informatsiooni, mida annate meile meie Veebilehel blankette täites. See hõlmab informatsiooni, mida annate meie Veebilehe kasutajaks registreerudes, meie teenuseid tellides, materjale postitades või lisateenuseid taodeldes. Võime paluda Teilt informatsiooni ka juhul, kui pöördute meie poole Veebilehega seotud probleemiga;
  • kui võtate meiega ühendust, võime selle kirjavahetuse salvestada;
  • võime paluda Teil täita küsimustikke, mida kasutame uuringute läbi viimiseks.

3. IP-aadressid ja küpsised

Mõnel juhul võime koguda Teie kohta mitteisikuandmeid. Seda tüüpi informatsiooniks on näiteks Teie IP-aadress, Teie poolt kasutatava veebibr/auseri tüüp, Teie arvuti operatsioonisüsteemi tüüp ja veebilehe, millelt Teid meie Veebilehele või reklaamile lingi kaudu suunati, domeeninimi. Need on statistilised andmed kasutajate veebitegevuste ja käitumismustrite kohta, mis ei ole ühegi inimesega seostatavad.

Samal põhjusel, nagu eelpool mainitud, võime ajal, mil meie Veebilehte külastate, salvestada Teie arvutisse informatsiooni. See informatsioon on "küpsise" või muu sarnase faili kujul ning aitab meid väga mitmel viisil. Näiteks võimaldavad küpsised meil kujundada lehekülge või reklaami paremini teie huvidele ja eelistustele vastavaks. Enamus veebibr/auseritest pakuvad võimalust küpsised arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida kõik küpsised või saada enne küpsise salvestamist hoiatus.

4. Küpsiste kasutamine

Opeli veebilehel, e-kirjavahetussüsteemis, internetiteenustes, reklaamides ja interaktiivsetes rakendustes võidakse kasutada nn küpsiseid ja muid tehnoloogilisi lahendusi, näiteks veebimajakaid ja pikslimärgendeid.

Küpsis on ainult tekstist koosnev infojada, mille me saadame oma veebiserveri kaudu sinu arvuti kõvakettal oleva veebilehitseja küpsistefailile. See võimaldab meie veebilehel sind meeles pidada, kui veebiserveri ja veebibrauseri vahel ühendus luuakse. Küpsise peamine eesmärk on kasutajad tuvastada ja võimaldada meie veebiserveril luua kohandatud veebilehti, mille tulemusena on Opeli veebileht sinu jaoks personaalsem ja teenib rohkem just sinu huve.

Samuti kasutab Opel ja ka meie partnerid küpsiseid ja muid tehnoloogilisi lahendusi selleks, et pidada meeles meie veebilehe, rakenduste ja internetiteenuste kasutajate isikuandmeid. Seda tehakse näiteks nii, et jäetakse meelde info, mille sa varem oled veebi päringuvorme täites avaldanud.

Käesoleval veebilehel on kasutatud kahte liiki küpsiseid:

  • Sessiooniküpsised on ajutised küpsised, mis jäävad sinu veebilehitseja küpsisefaili senikauaks, kuni sa veebilehelt lahkud. Samuti kaob küpsis siis, kui sa ei ole saiti mõnda aega kasutanud.
  • Alalised küpsised jäävad sinu veebilehitseja küpsisefaili palju kauemaks. Perioodi pikkus sõltub sellest, kuidas sa oma veebilehitseja oled seadistanud. Alalised küpsised võimaldavad edastada infot veebiserverisse iga kord, kui veebilehte külastatakse. Alalisi küpsiseid tuntakse ka jälgimisküpsiste nime all.

5. Kolmandate isikute küpsised

Opel võib aeg-ajalt kasutada reklaamide edastamisel ja turundusalase info vahetamisel kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujate abi. Kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujad kasutavad küpsiseid reklaamide tõhususe hindamiseks ja reklaami sisu kliendi jaoks personaalsemaks tegemiseks. Kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujad võivad koguda sellist infot nagu geograafilise asukoha andmed ja kontaktandmed, nt e-posti aadress.

Kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujate privaatsuspõhimõtetes on kirjas täpne info, kuidas nemad küpsiseid kasutavad. Juhul kui soovid nimetatud kolmandate isikute privaatsuspõhimõtetega põhjalikumalt tutvuda, võid külastada Network Advertising Initiative’i veebilehte, kus on kirjas ka teave, kuidas sellist jälgimist tõkestada.

6. Veebimajakad ja pikslid

Meie veebilehed ja e-kirjad võivad sisaldada elektroonset kujutist, mida tuntakse veebimajaka või pikslimärgendi nime all. Veebimajakaid ja pikslimärgendeid kasutatakse peamiselt kolmandate isikute tehnoloogilistes lahendustes, näiteks Google Analytics’is selleks, et jälgida veebilehe külastajate tegevust.

7. Küpsiste lubamine ja keelamine

Sul on võimalik oma internetilehitseja seadistada nii, et see kas keelab või lubab küpsiste salvestamise. Täpsemat infot selle kohta, kuidas oma veebilehitseja seadistusi muuta, saad oma veebilehitseja juhendist või veebilehelt About Cookies website.

 

Palun arvesta siiski sellega, et kui sa küpsiste salvestamise keelad, siis ei ole Opeli veebilehe osad funktsioonid sulle enam kättesaadavad.

8. Võtke meiega ühendust

Kui Teil tekib nende privaatsuspõhimõtetega seoses mingeid küsimusi, kommentaare või soove või kui olete edastanud Veebilehe kaudu Isikuandmeid ja soovite lasta need andmed meie arhiivist kustutada, siis palun võtke meiega ühendust järgmiste kontaktide kaudu:

Opel Southeast Europe LLC.

2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungari

Klienditeeninduskeskus

cac@gm.com

(+36)12981150

Juriidiline aadress: 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungari
Kohtu registratuur: County Court of Pest County
Äriregistri nr:: 13-09-087612
Maksuregistri tunnusnumber: 10485611-2-44

Andmetöötlusagentuur: Crane Kft.

1138 Budapest, Révész utca 27-29.     

 

Juhatus: David Nicholas Reilly (esimees), Rita Forst, Reinald Hoben, Mark James, Holger Kimmes, Thomas McMillen, Alain Visser
Järelevalvenõukogu: Walter G. Borst (esimees)

September 2010